Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1 – Definities
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
De consument: Natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening
van een beroep of bedrijf en die een overeenkomst aangaat
met betrekking tot een vloer;
De ondernemer: Natuurlijke of rechtspersoon die actief is in de branche
van parketvloerenleggersbedrijven;
De consument: Natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening
van een beroep of bedrijf en die een overeenkomst aangaat
met betrekking tot parket;
Vloer: Parket en andere houten vloeren, laminaat- en kurkvloeren;
Werkvloer: De vloer is de vloer die door de consument beschikbaar
is gesteld als basis voor het werk van de vloerenlegger;
Legvoorschriften: De Algemene Legvoorschriften Parketbranche
zoals deze zijn vastgesteld door het HBA. Deze zijn beschikbaar
op www.hba.nl;
Schriftelijk: Schriftelijk en elektronisch.

ARTIKEL 2 – Toepasselijkheid
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten
die tussen de ondernemer en de consument worden gesloten.

ARTIKEL 3 – De offerte
1. De ondernemer brengt een offerte bij voorkeur schriftelijk uit.
2. De offerte wordt voorzien van een dagtekening en is onherroepelijk
gedurende 30 dagen na ontvangst.
3. De offerte bevat een volledige omschrijving van de te leveren zaken,
de te verrichten werkzaamheden en de prijs. De omschrijving
moet voldoende gedetailleerd zijn om een goede beoordeling van het
aanbod door de consument mogelijk te maken. Indien van toepassing
op het type vloer wordt in de offerte op het volgende gewezen:
– De vloer is een natuurproduct. Kleurverschillen en structuurverschillen
zijn daar kenmerken van;
– De wijze van afwerken heeft gevolgen voor de kleur, de structuur
en het beeld van de vloer;
– De noodzaak om de afgeleverde vloer een bepaalde periode te
laten acclimatiseren, alvorens deze te kunnen verwerken.
De offerte is gebaseerd op de door de consument verstrekte gegevens,
tekeningen en daaraan ontleende maten en de opmetingen die de
ondernemer eventueel heeft verricht.
4. – De offerte geeft inzicht in de prijs van de materialen en in de
prijsvormingmethode die voor de uit te voeren werkzaamheden zal
worden gehanteerd: aanneemsom of regie.
a) Bij de prijsvormingmethode aanneemsom komen partijen een
vast bedrag overeen waarvoor de werkzaamheden zullen worden verricht;
b) Bij de prijsvormingmethode regie doet de ondernemer een
nauwkeurige opgave van de prijsfactoren (o.a. uurtarief of legtarief
per vierkante meter en eenheidsprijzen van de benodigde materialen
en verpakkingseenheden). Indien het materiaal in pakken of andere
verpakkingseenheden wordt geleverd, dan wordt de verbruikte hoeveelheid
naar boven op hele verpakkingen afgerond.
Een combinatie van de twee prijsvormingmethoden (deels vaste prijs,
deels regie) is eveneens mogelijk.
5. De ondernemer kan bij de prijsvormingmethode regie op verzoek
van de consument in de offerte een indicatie geven van de te verwachten
uitvoeringskosten door het noemen van een richtprijs. Deze
is indicatief voor zover deze op (vierkante) meters is gebaseerd. De
definitieve richtprijs wordt vastgesteld op basis van het uiteindelijke
aantal verbruikte (vierkante) meters materiaal en uurtarief. Afwijkingen
tussen berekend en verbruikt materiaal van plus of min 10%
van de richtprijs kunnen voorkomen. Bij aanvaarding van de offerte
inclusief richtprijs maakt dit dan ook deel uit van de overeenkomst.
6. De offerte vermeldt een indicatie wanneer de werkzaamheden
plaatsvinden, mits een dergelijke indicatie volgens de Legvoorschriften
mogelijk is.
7. De prijzen in de offerte zijn inclusief BTW.
8. De offerte vermeldt de wijze van betaling.
9. De offerte gaat schriftelijk vergezeld van een exemplaar van deze
Algemene Voorwaarden.
10. Bij een op afstand gesloten overeenkomst is artikel 7:46c van het
BW van toepassing.

ARTIKEL 4 – De overeenkomst
1. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod
door de consument. In geval van elektronische opdrachtverlening
stuurt de ondernemer een elektronische bevestiging naar de consument.
2. Bij een op afstand gesloten overeenkomst is artikel 7:46d van het
BW van toepassing.

ARTIKEL 5 – Annulering
1. Bij annulering van de overeenkomst binnen 1 week na de totstandkoming
van de overeenkomst is de consument geen vergoeding
verschuldigd.
2. Bij annulering langer dan 1 week na de totstandkoming van de
overeenkomst door de consument is deze een schadevergoeding verschuldigd
van 30% van hetgeen de consument bij de uitvoering van de
overeenkomst had moeten betalen, tenzij partijen bij het sluiten van
de overeenkomst anders zijn overeengekomen.
3. Het percentage als bedoeld in de vorige zin bedraagt 50%, indien
de annulering van een overeenkomst door de consument geschiedt
terwijl de consument er al van in kennis is gesteld dat de op- of aflevering
– of een deel ervan indien het een deellevering betreft – kan
plaatsvinden.
4. De in lid 2 en 3 genoemde percentages zijn vaststaand, tenzij de
ondernemer kan bewijzen dat zijn schade groter is of de consument
aannemelijk kan maken dat de schade van de ondernemer kleiner is.

ARTIKEL 6 Verplichtingen van de ondernemer
1. Bij de voorbereidingen en uitvoering van de opdracht zal de ondernemer,
voor zover redelijkerwijs mogelijk, inspelen op en rekening
houden met de wensen van de consument.
2. De ondernemer werkt volgens de geldende wet- en regelgeving en
stand der techniek, zoals deze onder andere zijn neerslag vindt in de
Legvoorschriften en de Branchecode.
3. De ondernemer is verplicht de consument te wijzen op:
– onjuistheden in de constructie van de werkvloer, onjuistheden in
de ventilatie van de ruimte en onjuistheden in de vochtregulering van
de ruimte, voor zover van invloed op en in het belang van de te leggen
of gelegde vloer en voor zover redelijkerwijs door de ondernemer kan
worden vastgesteld;
– de voor het betreffende type vloer geldende gebruiks- en onderhoudsvoorschriften;
– de noodzaak van de uitvoering van controle van de afmetingen
ter plaatse, alsmede van de noodzaak vooraf een vloerinspectie uit te
voeren;
– de eisen waaraan het binnenklimaat moet voldoen;
– de mogelijke invloed van inwerking van omstandigheden in ruimten
onder of naast de te leggen vloer indien deze niet toegankelijk
zijn; Hieronder wordt mede verstaan de invloed van in de vloer aanwezige
installaties (verwarmingsleidingen en dergelijke);
– mogelijke onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden voor
zover deze voor de ondernemer kenbaar zijn;
– indien van toepassing op het type vloer: de noodzaak van het
enige tijd voor verwerking afleveren van de vloer, bij voorkeur overeenkomstig
de Legvoorschriften om te voorkomen dat de vloer in een
later stadium gaat ‘werken’.
4. -De ondernemer verplicht zich na aanvang het werk regelmatig
voort te zetten.
5. De ondernemer draagt er zorg voor dat het werk wordt verricht
door ter zake deskundige personen.

ARTIKEL 7 – Verplichtingen van de consument
1. De consument staat in voor de juistheid van de door hem verstrekte
gegevens, voor zover hij deze redelijkerwijs kan vaststellen.
2. De consument dient ervoor te zorgen dat de ondernemer zijn werk
tijdig en deugdelijk kan verrichten.
3. De consument dient ervoor te zorgen dat:
– de ondernemer in de gelegenheid wordt gesteld de werkvloer te
inspecteren en te meten;
– de kruipruimte en volgens de ondernemer noodzakelijke andere
delen van het gebouw waar de vloer gelegd wordt, toegankelijk zijn;
– de werkvloer geschikt is voor het deugdelijk aanbrengen van het
vloerbedekkende materiaal, alsmede dat de ruimten waar de vloer
wordt gelegd voldoen aan de door de ondernemer vermelde eisen
voor het binnenklimaat, zoals: het gebouw is water- en winddicht;
de relatieve luchtvochtigheid bedraagt tussen 50 en 64 %; verwarmings-
en ventilatie-installaties en -voorzieningen zijn aanwezig en
functioneren deugdelijk;
– er voldaan is aan bouwkundige en installatievoorschriften in het
gebouw, zoals: de elektrische installatie is aanwezig en functioneert;
er stromend water is en sanitaire voorzieningen die functioneren;
– de overige werktuigbouwkundige installaties zoals liften deugdelijk
functioneren;
– de werkruimtes deugdelijk, schoon, veilig, afsluitbaar zijn en vrij
van (losse) meubelstukken;
– de voorafgaand aan installatie afgeleverde materialen deugdelijk
zijn opgeslagen en in kwaliteit niet achteruit gaan;
– de ondernemer tijdig kan beschikken over de voor de planning
en uitvoering van het werk benodigde gegevens, alsmede al die
gegevens waarvan de consument redelijkerwijze kan vermoeden dat
die van belang kunnen zijn. Voorts verstrekt de consument alle hem
bekende en beschikbare gegevens ten aanzien van de constructie van
de werkvloer, de technische installaties in en bij de vloer, alsmede de
bouwkundige gegevens.
– de ondernemer, indien van toepassing op het type vloer, de gelegenheid
krijgt het materiaal tijdig af te leveren.
4. Tijdens de uitvoering van het werk onthoudt de consument zich van
het (doen) uitvoeren van werkzaamheden die nadelig kunnen zijn
voor de vloer.
5. De consument moet van de gelegde vloer op een verantwoorde
manier gebruik maken om aanspraak te kunnen maken op de handelsgarantie
genoemd in artikel 12.

ARTIKEL 8 – De prijs en de prijswijzigingen
1. De prijs en de eventuele transportkosten die de consument moet
betalen, worden vooraf overeengekomen evenals de eventuele bevoegdheid
tot tussentijdse prijswijziging.
2. Als binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst een
prijswijziging optreedt, zal deze geen invloed hebben op de overeengekomen
prijs.
3. De consument heeft recht op ontbinding van de overeenkomst als
meer dan drie maanden na het sluiten van de overeenkomst de prijs
wordt verhoogd.
4. De leden 1 t/m 3 zijn niet van toepassing op prijswijzigingen die uit
de wet voortvloeien zoals die ter zake van omzetbelasting.

ARTIKEL 9 – De levering van de dienst
1. De overeenkomst bevat een vermoedelijke of vaste leverdatum en
een vermoedelijke of vaste periode waarin de werkzaamheden worden
verricht.
2. Wanneer de vermoedelijke leverdatum een vaste leverdatum
wordt, zullen partijen op initiatief van de ondernemer een vaste
periode overeenkomen voor het verrichten van de werkzaamheden,
tijdig vóór de vaste leverdatum. Deze werkperiode komt in onderling
overleg tot stand en is voor beide partijen bindend.
3. Als de vloer op afroep van de consument wordt geleverd, geldt
altijd een vermoedelijke leverdatum. De ondernemer zal zich er voor
inspannen dat deze leverdatum daadwerkelijk gehaald wordt. Na
afroep van de consument zullen partijen op initiatief van de ondernemer
de feitelijke leverdatum overeenkomen. Deze leverdatum komt in
onderling overleg tot stand en is voor beide partijen bindend.
4. Bij overschrijding van het vermoedelijke leveringsmoment als bedoeld
in lid 2 krijgt de ondernemer nog maximaal twee maanden de
tijd om te leveren.
5. Bij overschrijding van de vaste leverdatum dan wel (bij levering
op afroep) van de in lid 4 bedoelde twee maanden extra levertijd
heeft de consument en de ondernemer met behoud van diens recht
op nakoming het recht zonder ingebrekestelling de overeenkomst te
ontbinden en/of schadevergoeding te eisen.

ARTIKEL 10 – De oplevering van het werk
1. Na aflevering van de vloer en voltooiing van het werk nodigt de
ondernemer de consument uit voor een afspraak over de oplevering
van het werk. De consument dient hierop binnen een redelijke termijn
doch binnen 14 dagen te reageren en kan het werk al dan niet
onder voorbehoud aanvaarden dan wel weigeren onder aanwijzing
van gebreken. Van de oplevering wordt een gedateerd opleverrapport
opgemaakt, dat door de ondernemer en de consument ondertekend
dient te worden. Indien één der partijen weigert het rapport te ondertekenen
dan wordt er van deze weigering aantekening gemaakt op
het rapport.
2. De consument is verplicht mee te werken aan de oplevering van het
werk. Weigerachtigheid van de consument om mee te werken aan de
oplevering kan door de ondernemer per aangetekend schrijven aan de
consument worden bevestigd, waarmee het werk als opgeleverd dient
te worden beschouwd.
3. Indien er gebreken worden geconstateerd, die door de ondernemer
dienen te worden hersteld, zal de ondernemer deze gebreken
zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen twee weken na de opleveringsdatum
herstellen, tenzij dit onmogelijk is ten gevolge van
omstandigheden die buiten de risicosfeer van de ondernemer vallen.
4. Bij een op afstand gesloten overeenkomst is artikel 7:46f van het
BW van toepassing in samenhang met lid 2 van artikel 7:46j van het
BW.

ARTIKEL 11 – Conformiteit
1. De geleverde zaak moet de technische eigenschappen en uiterlijke
kenmerken bezitten die de consument op grond van de overeenkomst
bij normaal gebruik mag verwachten (conformiteit). Dit geldt tevens
bij bijzonder gebruik voor zover dit door partijen bij het sluiten van
de overeenkomst is voorzien. Wordt aan deze verwachtingen niet
voldaan, dan heeft de consument recht op reparatie respectievelijk
vervanging, ontbinding en/of prijsvermindering.
2. De ondernemer staat ervoor in dat de door hem verrichte werkzaamheden
beantwoorden aan de overeenkomst en worden uitgevoerd
met goed vakmanschap en met gebruikmaking van deugdelijk
materiaal.

ARTIKEL 12 – Garanties
1. De ondernemer garandeert gelegde vloeren gedurende twee jaar na
het leggen tegen materiaalfouten en leggebreken. Indien de consument
aanspraak maakt op deze handelsgarantie moet verkoper in de
gelegenheid worden gesteld de gebreken kosteloos te herstellen.
2. De garantie tegen leggebreken vervalt als de geconstateerde gebreken
aantoonbaar het gevolg zijn van oorzaken die de ondernemer
bij het leggen van de vloer niet heeft waargenomen of heeft kunnen
waarnemen, zoals:
– Onzichtbare leidingen in de werkvloer;
– Onjuiste samenstelling van de werkvloer indien die niet door de
ondernemer is aangebracht;
– Sterke veranderingen van het vochtpercentage in de desbetreffende
en omliggende ruimte(n);
– Constructiefouten in het gebouw,
al dan niet als gevolg van het tekortschieten van de consument in zijn
zorgplicht daaromtrent bij het leggen van de vloer (zie artikel 7 lid 3).
3. De ondernemer staat niet in voor gebreken die na de oplevering
van de vloer zijn ontstaan door onoordeelkundig gebruik, gebrekkig
onderhoud, gebrekkige beheersing van vocht en gebrekkige ventilatie,
of voor gebreken die het gevolg zijn van door de consument of
derden aangebrachte veranderingen aan de vloer. Evenmin staat de
ondernemer in voor de eventueel ontstane schade als gevolg van deze
gebreken.
4. De consument behoudt volledig zijn wettelijke garantierechten, los
van hetgeen in dit artikel is bepaald omtrent de door de ondernemer
afgegeven handelsgarantie.

ARTIKEL 13 – De betaling
1. Betaling vindt plaats bij de oplevering tenzij anders is overeengekomen.
Contante betaling omvat ook bijschrijving van het verschuldigde
bedrag op een door de ondernemer aangegeven bank- of girorekening
op het tijdstip van de koop of levering, of door betaling door
middel van door banken erkende vormen van elektronisch betalen.
2. De ondernemer heeft het recht de consument tot vooruitbetaling
van ten hoogste 20% van de prijs te verplichten.
3. Indien partijen betaling bij voortgang overeenkomen, geschiedt
betaling als volgt tenzij anders is overeengekomen:
– 20% van de koopsom bij het sluiten van de overeenkomst;
– 55% bij aflevering van de materialen aan de consument;
– 25% bij oplevering van het werk.
Betaling vindt direct plaats doch niet langer dan 14 dagen na het
ontvangen van de rekening.

ARTIKEL 14 – Niet-tijdige betaling
1. De consument is in verzuim vanaf het verstrijken van de betalingsdatum.
De ondernemer zendt na het verstrijken van die datum een
betalingsherinnering en geeft de consument de gelegenheid binnen
14 dagen na ontvangst van deze betalingsherinnering alsnog te betalen.
2. Als na het verstrijken van de betalingsherinnering nog steeds niet
is betaald, is de ondernemer gerechtigd rente in rekening te brengen
vanaf het verstrijken van de betalingsdatum. Deze rente is gelijk aan
de wettelijke rente.

ARTIKEL 15 – Eigendomsvoorbehoud en -overdracht
De ondernemer behoudt zich de eigendom voor van de vloer zolang
de consument niet volledig heeft betaald. De consument wordt alleen
in dat geval pas eigenaar van de gekochte zaak als hij de koopprijs
en het eventueel meerdere verschuldigde volledig aan de ondernemer
heeft voldaan.

ARTIKEL 16 – Niet-nakoming van de overeenkomst
1. Als één van de partijen een verplichting uit de overeenkomst niet
nakomt, mag de wederpartij de nakoming van de daartegenover
staande verplichting opschorten. Bij gedeeltelijke of niet behoorlijke
nakoming is opschorting slechts toegestaan, voor zover de tekortkoming
dat rechtvaardigt.
2. Als één van de partijen de overeenkomst niet nakomt, is de wederpartij
bevoegd de overeenkomst te ontbinden, tenzij de tekortkoming
gezien haar geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt.

ARTIKEL 17 – Aansprakelijkheid
1. De ondernemer is tegenover de consument aansprakelijk voor
schade die het gevolg is van een tekortkoming die aan de ondernemer
is toe te rekenen of voor zijn risico komt, aan personen in zijn dienst,
dan wel aan personen die door hem zijn aangesteld voor de uitvoering
van de werkzaamheden die door de consument zijn opgedragen.
2. De consument is tegenover de ondernemer aansprakelijk voor
schade die door een aan de consument toerekenbare tekortkoming
is veroorzaakt.
3. Indien de consument niet aan zijn in artikel 7 lid 3 genoemde plicht
voldoet, dient hij de door de ondernemer daardoor geleden aantoonbare
directe schade en redelijke kosten te vergoeden. De door hemzelf
geleden directe schade en kosten komen dan voor zijn eigen rekening.

ARTIKEL 18 Klachten
1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten volledig
en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer tijdig
nadat de consument de gebreken heeft ontdekt.
2. De ondernemer zal een ingediende klacht binnen 10 werkdagen
gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoorden. Als een klacht
een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, antwoordt hij per
omgaande met een bericht van ontvangst en een indicatie van de
termijn waarbinnen de consument een meer uitvoerig antwoord kan
verwachten. De ondernemer zal een definitieve reactie op de klacht
niet later geven dan zes weken na het indienen daarvan.
3 Als de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat
een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

ARTIKEL 19 – Geschillenregeling
1. Geschillen tussen consument en ondernemer over totstandkoming
of de uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door deze
ondernemer te leveren of geleverde diensten en zaken, kunnen zowel
door de consument als door de ondernemer aanhangig worden gemaakt
bij de Geschillencommissie Parket, Bordewijklaan 46, Postbus
90600, 2509 LP Den Haag (www.degeschillencommissie.nl).
2. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling
genomen, indien de consument zijn klacht eerst bij de ondernemer
heeft ingediend.
3. Nadat de klacht bij de ondernemer is ingediend, moet het geschil
uiterlijk drie maanden na het ontstaan daarvan bij de Geschillencommissie
aanhangig worden gemaakt.
4. Wanneer de consument een geschil aanhangig maakt bij de
Geschillencommissie, is de ondernemer aan deze keuze gebonden.
Indien de ondernemer een geschil aanhangig wil maken bij de Geschillencommissie,
moet hij de consument vragen zich binnen vijf
weken uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat. De ondernemer
dient daarbij aan te kondigen dat hij zich na het verstrijken van de
voornoemde termijn vrij zal achten het geschil bij de rechter aanhangig
te maken.
5. De Geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de
bepalingen van het voor haar geldende reglement. De beslissingen
van de Geschillencommissie geschieden krachtens dat reglement
bij wege van bindend advies. Het reglement voorziet daarnaast in
oplossing van het geschil door tussenkomst van een bemiddelingsdeskundige.
Het reglement wordt desgevraagd toegezonden. Voor de
behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.
6. Uitsluitend de rechter dan wel de hierboven genoemde Geschillencommissie
is bevoegd van geschillen kennis te nemen.

ARTIKEL 20 – Afwijking
Individuele afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden, met inbegrip
van individuele aanvullingen, moeten schriftelijk tussen de
ondernemer en de consument worden vastgelegd.